» » Державний ринковий нагляд (Загальна інформація)

Державний ринковий нагляд (Загальна інформація)

      

ДЕРЖАВНИЙ РИНКОВИЙ НАГЛЯД
Державний ринковий нагляд – діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам.

Метою здійснення державного ринкового нагляду є вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням або за обґрунтовано передбачуваних умов і при належному встановленні та технічному обслуговуванні становить загрозу суспільним інтересам чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам.

Законодавство України про державний ринковий нагляд і контроль продукції складається з Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції» (далі – Закон), Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері, у тому числі технічних регламентів.

Заходами державного ринкового нагляду є:
1) перевірки характеристик продукції, у тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза (випробування);
2) обмежувальні (корегувальні) заходи, що включають:
а) обмеження надання продукції на ринку;
б) заборону надання продукції на ринку;
в) вилучення продукції з обігу;
г) відкликання продукції;

3) контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;

4) попередження органами ринкового нагляду споживачів (користувачів) про виявлену цими органами небезпеку, що становить продукція.

Держпраці та її територіальні органи відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1069 «Про затвердження переліку видів продукції, щодо яких органи державного ринкового нагляду здійснюють державний ринковий нагляд» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1069-2016-%D0%BF#n59здійснює державний ринковий нагляд за 10 видами продукції, що введена в обіг на ринок України відповідно до вимог технічних регламентів та Закону України «Про загальну безпечність нехарчової продукції».
 Перелік видів продукції, щодо яких Держпраці здійснює державний ринковий нагляд:
 • Прості посудини високого тиску
Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1025
 • Ліфти і запобіжні комплектувальні вироби
Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для ліфтів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 р. № 438
 • Канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки
Технічний регламент канатних доріг для перевезення пасажирів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2009 р. № 1076
 • Обладнання, що працює під тиском
Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 р. № 35
 • Засоби індивідуального захисту
Технічний регламент засобів індивідуального захисту, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761
 • Вибухові матеріали промислового призначення
Технічний регламенту вибухових матеріалів промислового призначення, атверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03 жовтня 2018 р. № 802
 • Обладнання та захисні системи, призначені для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі
 • Машини та устаткування
Технічний регламент безпеки машин, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. № 62
 • Рухоме обладнання, що працює під тиском
Технічний регламент рухомого обладнання, що працює під тиском, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від від 4 липня 2018 р. № 536 (Набрання чинності, відбудеться 14.07.2019)
 • Знаки безпеки і захисту здоров’я працівників
Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я працівників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 р. № 1262

Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду (далі – Порядок) затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26.12.2011 № 1401 (далі – Постанова). Порядок визначає механізм подання суб’єктами господарювання повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, органам державного ринкового нагляду та випадки, коли таке повідомлення не подається.

Якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг/розповсюдили, становить ризики для споживачів (користувачів), несумісні із загальною вимогою щодо безпечності продукції, вони зобов’язані протягом двох робочих днів повідомити про це відповідний орган державного ринкового нагляду, в тому числі про вжиті заходи із забезпечення безпечності такої продукції, за формою згідно з додатком до Постанови.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про загальну безпечність нехарчової продукції” споживачі (користувачі) мають право звертатися до органів державного ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпечність продукції. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до статті 5 Закону України „Про звернення громадян”.

У зверненні має бути зазначено: назва підприємства (організації), суб’єкта господарювання, його адреса (прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина), контактний номер телефону, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано відповідальною особою, заявником (заявниками), із зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Разом з цим, споживачі (користувачі) не позбавлені права повідомляти органи державного ринкового нагляду про нехарчову продукцію, яка не відповідає встановленим вимогам безпеки (зокрема, відсутність знаку відповідності технічним регламентам). Повідомлення, що містить інформацію про вид продукції та її виробника або розповсюджувача дає змогу ідентифікувати продукцію, що не відповідає встановленим вимогам безпеки.

Законодавча база

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2735-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2736-17
Закон України від 12.05.1991 № 1023-XII «Про захист прав споживачів» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12  Закон України від 05.06.2014 № 1315-VII «Про стандартизацію» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1315-18 Закон України від 19.05.2011 № 3390-VI «Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції»
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3390-17
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1096-12
Постанова Кабінет Міністрів України від 26.12.2011 № 1410 «Про затвердження Порядку розроблення та перегляду секторальних планів ринкового нагляду, моніторингу та звітування про їх виконання»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/921-2011-%D0%BF
Постанова КМУ від 05.10.2011 № 1017 «Про затвердження Порядку здійснення контролю стану виконання рішень про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів»
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1017-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1397-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1398-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1400-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1401-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1404-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1406-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1407-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1403-2011-%D0%BF

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 30 грудня 2015 р. № 1184
ФОРМА 
знака відповідності технічним регламентам
Знак відповідності супроводжується ідентифікаційним номером призначеного органу з оцінки відповідності, якщо такий орган був залучений на етапі контролю виробництва, у форматі UA.TR.YYY або YYY, де:
UA – умовне позначення України латинськими літерами;
TR – умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічних регламентів;
YYY – ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності.
Ідентифікаційний номер призначеного органу з оцінки відповідності наноситься таким органом або за його вказівкою виробником чи уповноваженим представником.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ (витяг з Закону України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»)

 Стаття 7. Права суб’єктів господарювання
1. Суб’єкти господарювання під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції мають право: 1) вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд і контроль продукції, додержання вимог законодавства; 2) перевіряти наявність у посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд та контроль продукції, наявність службових посвідчень; 3) одержувати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд, копії посвідчень (направлень) на проведення перевірок та не допускати їх до проведення перевірок, якщо вони не надали копії таких документів; 4) бути присутніми під час здійснення всіх заходів  ринкового нагляду; 5) одержувати в установленому порядку від органів ринкового нагляду і органів доходів і зборів необхідну, доступну та достовірну інформацію про результати ринкового нагляду і контролю продукції; 6) вимагати від посадових осіб, які здійснюють ринковий нагляд та контроль продукції, забезпечення конфіденційності будь-якої інформації, одержаної під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції, крім випадків, визначених цим  та іншими законами України; 7) оскаржувати в установленому законом порядку будь-які рішення, приписи, дії та бездіяльність органів ринкового нагляду, органів доходів і зборів та їх посадових осіб; 8) звертатися за захистом своїх прав та інтересів до суду; 9) вживати за власною ініціативою заходів щодо запобігання та уникнення ризиків, які становить продукція, що надається ними на ринку, забезпечення відповідності цієї продукції встановленим вимогам та усунення порушень вимог, встановлених цим Законом та Законом України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”.

2. Суб’єкти господарювання під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції користуються іншими правами, визначеними цим Законом, Законом України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, іншими нормативно-правовими актами (у тому числі технічними регламентами), а в межах здійснення ринкового нагляду – також правами, визначеними Законом України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Стаття 8. Обов’язки суб’єктів господарювання
1. Обов’язки суб’єктів господарювання під час здійснення ринкового нагляду та контролю продукції встановлюються цим Законом, Законом України “Про загальну безпечність нехарчової продукції”, виданими відповідно до них іншими нормативно-правовими актами, технічними регламентами.

2. Суб’єкти господарювання зобов’язані при здійсненні господарської діяльності ефективно взаємодіяти між собою під час вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів, передбачених цим Законом.

5. Суб’єкти господарювання зобов’язані надавати на вимогу органів ринкового нагляду документацію, що дає змогу ідентифікувати: 1) будь-який суб’єкт господарювання, який поставив їм відповідну продукцію; 2) будь-який суб’єкт господарювання, якому вони поставили відповідну продукцію.

6. Суб’єкти господарювання зобов’язані зберігати документацію, визначену в частині п’ятій цієї статті, протягом строку, встановленого відповідним технічним регламентом, а якщо такий строк технічним регламентом не встановлено:1) виробник – протягом десяти років з дня введення ним відповідної продукції в обіг; 2) уповноважений представник, імпортер або розповсюджувач – протягом десяти років з дня одержання ним відповідної продукції.

7. У разі якщо виробник продукції не може бути ідентифікований органом ринкового нагляду, для цілей цього Закону особою, що ввела таку продукцію в обіг, вважається кожен суб’єкт господарювання в ланцюгу постачання відповідної продукції, який протягом узгодженого з органом ринкового нагляду строку (терміну) не надав документацію, що дає змогу встановити найменування та місцезнаходження виробника або особи, яка поставила суб’єкту господарювання цю продукцію.
скачать dle 11.3
 •  2019-06-25
 •  30 090
 •  Прес-служба